Sykkel i trafikken

Sykkel i trafikken

Sykkel og bil i samspill i trafikken

Som syklist i trafikken finnes det egne lover og regler som du på to hjul må følge. En sykkel er definert som et kjøretøy, og du som syklist må følge lover som andre kjørende. Det finnes også egne regler for syklister. Om du er i tvil, kan du finne lovteksten som gjelder sykling i Forskrift om kjørende og gående trafikk i Trafikkreglene. Det finnes påbudt utstyr som du må ha på sykkelen før du ruller av gårde på to hjul. Det er også viktig å ha på lys om du sykler i mørket. Siden en sykkel defineres som et kjøretøy, er det heller ikke lov å sykle i beruset tilstand.

  • Du har de samme rettighetene og pliktene som bilførere
  • Du må også følge trafikkregler og skilt

Lover og regler for syklister

Som syklist må du sykle på høyre side av veien, akkurat som biler. Du må også vike for gående i gangfelt og overholde vikeplikten fra høyre. Som syklist er du det eneste kjøretøyet som har lov til å bruke veiskulderen. Et godt råd er å passe på at du ikke ligger i blindsonen til en bilfører. På denne måten hjelper du og bilister hverandre. Plasser deg riktig i trafikken og ha på synlige klær for å bli sett. For at biler skal kunne kjøre forbi deg om de vil, er det viktig at du holder deg et stykke unna veikanten når du er på veien.

Hvis du sykler i en parkeringsplass eller et nabolag, er det viktig at du holder god avstand til bilene du sykler forbi, ettersom en bildør plutselig kan åpnes uten advarsel og du kan krasje. Dette er et av dine ansvar som syklist. Om du sykler mot et gangfelt og du ser at fotgjengere vil passere, må du som syklist stoppe og vike. Det samme gjelder i et lyskryss hvis lyset er rødt. Som når du kjører bil, betyr rødt lys STOPP. Hvis du sykler på en gang- og sykkelsti må du vike for andre trafikanter på kryssende vei. Se opp for gående og pass på å passere dem med lav fart og god nok avstand.

Sykling på fortau og i gangfelt

Som syklist har du lov til å sykle på fortau og i gågater ifølge loven, men du må ikke være til et hinder eller fare for gående på fortauet. Når du vil passere gående på fortauet er det viktig at du holder god avstand, akkurat som på sykkelstien, og også gangfart. Hvis du sykler på fortauet er det viktig å passe på innkjørsler til hus, ettersom at du kan komme skremmende raskt på for en bilist. Du må heller ikke bruke ringeklokken før du skal passere gående på fortauet, ettersom at fortauet er ment for gående og det ikke er deres jobb å slippe deg fram.

Ifølge loven har du som syklist også lov til å sykle over gangfelt om du vil, men som syklist har ikke bilister vikeplikt for deg. Ved å trille sykkelen over gangfeltet kan du oppnå de samme rettighetene som gående. Vær ekstra oppmerksom når du sykler i veikryss, fordi det er her de fleste sykkelulykker skjer. Pass på at du er synlig og markerer godt med tegn og håndsignaler hva du planlegger å gjøre videre, så du er forstått. I rundkjøringer finnes det ingen spesifikke lover og regler for syklister, så du må følge de samme reglene som kjørende når det kommer til plassering, vikeplikt og tegngiving.

Noen ting er forbudt også for syklister

I motsetning til biler, har du som syklist ikke lov til å sykle på motorvei eller i noen tunneler. Hvis det er forbudt er dette som regel vist med trafikkskilt hvor det gjelder. Det er også forbudt å sykle mot en vei hvor det er enveiskjøring, med mindre skilting på stedet sier noe annet. Dersom du ikke følger reglene om påbudt utstyr på sykkelen, kjører i strid med trafikksignallys eller i strid med skilt som sier det er forbudt for syklende, alle kjøretøy, og innkjøring forbudt kan du bli bøtelagt minst 900 kroner som syklist. Det er viktig å være oppmerksom og synlig, samtidig som informert om lover og regler før du ruller av gårde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *